Samen leven brengen in de Grote Kerk

Het vereist behoorlijk wat inzet, energie, tijd en geld om een gebouw als onze Grote Kerk draaiende te houden. Maar als dorp brengen we samen met veel enthousiasme leven in de Grote Kerk. Wilt u ook iets voor de Grote Kerk betekenen? Dat kan! We geven u graag meer inzicht over hoe de zaken rond de kerk georganiseerd zijn.

Stadsherstel Amsterdam: eigenaar van de kerk

Tot 2001 was de Grote Kerk Schermerhorn in bezit van de Hervormde Gemeente Schermer. Daarna nam de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) het pand over. In 1997 al was de Stichting Vrienden van de Grote Kerk opgericht, met als doelstelling: het bevorderen en initiëren van culturele activiteiten, en het geven van een zinvolle bestemming aan het monumentale kerkgebouw. De Vrienden beheerden en exploiteerden voor de SOHK de kerk.

Er was een verbouwing/restauratie gericht op herbestemming nodig. Er werden diverse vergeefse pogingen ondernomen om in aanmerking te komen daarvoor. Maar voor een dergelijke omvangrijk werk voldeed een kleine organisatie als de SOHK en de Vrienden niet aan de subsidie-eisen van de overheid.

Mede dankzij het actieve draagvlak van de Vrienden zag Stadsherstel Amsterdam mogelijkheden in de Grote Kerk Schermerhorn. Stadsherstel Amsterdam is een grote organisatie die gespecialiseerd is in het redden van beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren en een passende bestemming te geven en te verhuren. Zij kochten onze kerk aan, en zodoende konden de financiële middelen gevonden worden om in nauw overleg met de Vrienden een plan te maken voor de restauratie en deze in 2017 te realiseren. Juist in die tijd werden de Vrienden verrast met een enorm legaat van Jan Gijsbert Oudt, waardoor zij een aanzienlijke bijdrage konden leveren aan de restauratie.

www.stadsherstel.nl

Bestuur:

De Grote Kerk kent twee stichtingen die het behoud van de Grote Kerk ondersteunen.

  1. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk (SVGK) verzorgt van oudsher de culturele en recreatieve activiteiten in de kerk en onderhoud de relatie met de donateurs en het draagvlak.
  2. Vlak na de overname van de Kerk door Stadsherstel Amsterdam, is de Stichting Grote Kerk Schermerhorn (SGKS) opgericht. Deze stichting heeft als doel door middel van verhuur van de kerk inkomsten te genereren ten behoeve van het onderhoud en daarmee het behoud van de kerk.

Bestuur Vrienden SVGK:
Voorzitter: Gerard van Baar
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Gerard Berkhout
Beheer:  Rob Warnaar
ICT/Onderhoud: Ton van Engen

Bestuur SGKS:
Voorzitter: Rob Warnaar
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Gerard Berkhout
ICT/Onderhoud: Ton van Engen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn geeft u inzage in haar beleid en financiële verantwoording. U vindt die in het hierbij insloten stuk.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2019

 

 

Vrienden

Donateurs zijn voor de kerk van onschatbare waarde. Zij zorgen niet alleen voor de noodzakelijke inkomsten om de kerk draaiend te houden, zij zijn ook degenen die dat prachtige gebouw in het hart van het dorp dragen.
Stel je eens voor: wat zou Schermerhorn zijn zonder die kerk?

Vrienden kunnen hun jaarlijkse donatie op 2 manieren overmaken, namelijk door een eenmalige gift over te maken of een jaarlijkse periodieke gift te laten incasseren. In beide gevallen bepaald u de hoogte van het bedrag zelf.

Voorgaande jaren werd er gemiddeld € 25,00 gedoneerd.

Onze donateurs worden gedurende het jaar  via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de programma’s en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunnen zij profiteren van aanbiedingen. Zoals bijvoorbeeld kortingen op een entreebewijs of een 2e entreebewijs gratis. U wordt hiervan via een extra donateurs-bericht  op de hoogte gebracht.

 

Wanneer u ons optimaal en met meer belastingvoordeel wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking.

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden voor een eenmalige of periodieke gift.

Doneer eenmalig en bepaal zelf uw bedrag

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Doneer jaarlijks, voor minimaal 5 jaar, vanaf 50€ per jaar

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en samen met de overeenkomst “Overeenkomst periodieke gift in geld” naar St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn verstuurt, geeft u St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Stuur het ingevulde formulier samen met het formulier “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” naar St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn.

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun de Grote Kerk van Schermerhorn met een periodieke gift

Misschien wist u al dat uw giften aan een goed doel of een instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook Stichting Vrienden van de Grote Kerk biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI’s

Wie schenkt aan culturele instellingen kan zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot €5000). Eerder werd er aangekondigd dat deze mogelijkheid zou komen te vervallen in 2018, maar inmiddels is duidelijk dat de regel definitief is.

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Wilt u een overeenkomst met de Stichting Vrienden van de Grote Kerk aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: Gerard Berkhout via penningmeester@grotekerkschermerhorn.nl. Binnenkort is hierover ook meer informatie te vinden op onze website.

Eenmalige gift

Doneer eenmalig en bepaal zelf uw bedrag

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Periodieke gift

Doneer jaarlijks, voor minimaal 5 jaar, vanaf 50€ per jaar

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en samen met de overeenkomst “Overeenkomst periodieke gift in geld” naar St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn verstuurt, geeft u St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Stuur het ingevulde formulier samen met het formulier “Betalingsvolmacht periodieke gift in geld” naar St. Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn.

Voor hetzelfde geld geeft u meer

Steun de Grote Kerk van Schermerhorn met een periodieke gift

Misschien wist u al dat uw giften aan een goed doel of een instelling onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook Stichting Vrienden van de Grote Kerk biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Extra aftrek voor giften aan culturele ANBI’s

Wie schenkt aan culturele instellingen kan zelfs 125% van de gift aftrekken (bij schenkingen tot €5000). Eerder werd er aangekondigd dat deze mogelijkheid zou komen te vervallen in 2018, maar inmiddels is duidelijk dat de regel definitief is.

Wilt u meer weten over periodieke giften dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/giften.

Wilt u een overeenkomst met de Stichting Vrienden van de Grote Kerk aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: Gerard Berkhout via penningmeester@grotekerkschermerhorn.nl. Binnenkort is hierover ook meer informatie te vinden op onze website.

Als u hart heeft voor de kerk

Samen leven brengen in de Grote Kerk, dat is ons doel. Wilt u zich ook hiervoor inzetten en bent u bereid om daar wat tijd voor vrij te maken? Geef u dan op als vrijwilliger! Het reilen en zeilen van de kerk kent vele aspecten: van koffie schenken tot assisteren bij de techniek en van evenementen organiseren tot de Facebookpagina bijhouden. Dus alle talenten zijn welkom! Met alle vrijwilligers wordt ieder jaar een gezellig etentje georganiseerd.